Author Details

Basista, Zygmunt, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Krakowska