Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 3-4, pp. 687-707, Warsaw 1991

On methods of modeling anisotropic compressed wood failure

Michał Czech, Anatoliusz Jakowluk

W pracy badane są możliwości stosowania różnych opisów anizotropii wytrzymałosci na ściskanie materiału drewnopochodnego, o własnościach ortotropowych i następnie poddanie ich krytycznej analizie. Badania wytrzymałości na ściskanie uzupełniono koniecznymi badaniami na rozciąganie w kierunkach osi ortotropii. Przy rozpatrywaniu tylko trzech pierwszych wyrazów wielomianowego tensorowego kryterium anizotropowej wytrzymałości w postaci: P_ ij _ ij +R_ ijkl _ ij _ kl +Q_ ijklmn _ ij _ kl _ mn +...=1, zbadano opis: 1) przy pomocy pierwszego członu, 2) pierwszego i drugiego, 3) drugiego, 4) drugiego i trzeciego. Stwierdzono, że najodpowiedniejszy opis ze względu na liczbę doświadczalnych uzyskuje się tylko z drugiego członu, kiedy stosowano minimalną liczbę prób. W pracy proponuje się również opis zaproponowany przez E.K. Aszkenazi, polegający na podobieństwie tensora wytrzymałości do tensora stałych sprężystych. Dla uogólnienia wyników badań zniszczenia przeprowadzono dodatkowe badania przy dwuosiowym ściskaniu. Dla pierwszych dwóch członów tego kryterium otrzymano w płaszczyznach ortotropii trzy elipsy zniszczenia. Elipsy te są przesunięte i obrócone w układzie osi ortotropii.