Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 4, pp. 641-648, Warsaw 1988

The influence of moisture and temperature on the behaviour of orthotropic, viscoelastic plates

Zenon Kończak

Zasadniczym celem pracy było wyprowadzenie podstawowych równań dla ortotropowych, lepkosprężystych płyt cienkich poddanych równoczesnemu działaniu wilgotności i temperatury zmiennymi w czasie. Założono, że rozkład zarówno temperatury jak i wilgotności na grubości płyty jest liniowy. Przyjęto również, iż obowiązują założenia upraszczające stosowane w klasycznej teorii płyt cienkich. Podstawę do sformułowania wyżej wymienionych równań stanowiły równania ruchu, związki konstytutywne oraz równania przewodnictwa ciepła i koncentracji wilgotności dla anizotropowego ośrodka lepkosprężystego. Równania te, co stanowi przedmiot pierwszej części pracy, zbudowano wykorzystując podstawowe prawa mechaniki i termodynamiki ośrodków ciągłych, ograniczając się do relacji liniowych.