Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 1, pp. 171-177, Warsaw 1988

Plastic strain energy under cyclic multiaxial states of stress

Krzysztof Gołoś

W pracy przedstawiono metodę obliczania jednostkowej energii dysypacji przy obciążeniach cyklicznie zmiennych w warunkach złożonego stanu obciążenia. Przedstawiona metoda może być stosowana do obliczania energii odkształcenia plastycznego zarówno dla materiałów podlegających opisowi modelem Masinga i nie podlegających temu opisowi. Zaletą przedstawionej metody jest to, że stałe materiałowe zastosowane w obliczeniach mogą być otrzymane na podstawie wyników badań zagadnień jednoosiowych. Wyniki obliczeń jednostkowej energii odkształcenia plastycznego uzyskane przy zastosowaniu przedstawionej metody zostały dla płaskiego stanu naprężeń porównane z odpowiednimi wynikami uzyskanymi z badań doświadczalnych.