Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

23, 3-4, pp. 595-606, Warsaw 1985

The application of dynamic holographic interferometry and photoelasticity to problems in geotechnical engineering

D. C. Holloway, W. H. Wilson, W. L. Fourney, D. B. Barker

W pracy opisano zastosowanie interferometrii holograficznej i elastooptyki do badań wybuchów i ich efektów w zastosowaniach geologicznych. Metodą interferometrii holograficznej badano szczególnie problem tworzenia się fal naprężeń na powierzchni detonacji i oddziaływania na rowy powierzchniowe. Elastooptyka dynamiczna, przy zastosowaniu kamery Kranza-Schadrina była stosowana do badania wpływu nieciągłości materiału wybuchowego oraz do wyznaczenia optymalnego rozkłaęłu materiału wybuchowego dla wydobycia gazu i ropy.