Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

23, 3-4, pp. 577-585, Warsaw 1985

Theoretical and experimental study of micro-cracking induced by the rayleigh wave

J. F. Cardenas-Garcia, D. C. Holloway

W pracy omówiono teoretyczne i doświadczalne badania rozwoju mikropęknięć powierzchniowych powodowanych falą Rayleigha. Podejście teoretyczne wykorzystuje polowe rozwiązanie Laraba dla propagacji fali powierzchniowej w dwuwymiarowym ośrodku jednorodnym izotropowym, dta przypadków płaskiego pola naprężeń i odkształceń. Stosując kryterium Griffitha-Irwina prędkości zwolnienia energii dia pęknięć poddanych I i II typowi obciążeń, przewidywano drogę i długość mikropęknięć wywoływanych przez fale Rayleigha. W podejściu doświadczalnym stosowano elastooptykę dla obserwacji rozkładów izochrom związanych z przebiegiem fali Rayleigha wzdłuż brzegu materiału dwójłomnego. Otrzymano zadowalającą zgodność wyników badań teoretycznych i doświadczalnych.