Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

23, 1, pp. 53-69, Warsaw 1985

Physical correctness of Cosserat-type models of honeycomb grid plates

Tomasz Lewiński

W pracy podjęto problem fizycznej poprawności modelu mikropolarnego prętowej tarczy heksagonalnej. Dokonano analizy trzech wariantów teorii wykorzystującej ten model: dwie wersje teorii Wożniaka oraz pseudolcontynualne kappa-modele otrzymane drogą modyfikacji równań Roguli i Kunina. Właściwości siatki są określone za pomocą modułów zastępczych lambda, mi, alpha, B i C. Pierwsze trzy stałe są jednoznacznie określone, podczas gdy moduły ,,mikropolarne'' B i C zależą od wyboru wariantu metody kontynualnego opisu tarczy. Ponadto analizowane wersje w różny sposób uwzględniają obciążenia przyłożone do węzłów pośrednich. Każdej wersji opisu typu Cosseratów odpowiada pewna aproksymacja funkcji Phi w otoczeniu k=0. Przeprowadzono analizę aproksymacji tych funkcji i na jej podstawie sformułowano hipotezy dotyczące obszarów stosowalności omawianych modeli różniczkowych.