Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 2-3, pp. 205-210, Warsaw 1983

Stability problem of a shallow conical shell under lateral pressure

Stefan Joniak, Ferdynand Twardosz

W pracy dokonano porównania rozwiązań zagadnienia stateczności powłoki stożkowej o małej wyniosłości przy zastosowaniu uproszczonego i nieuproszczonego równania równowagi. Przeanalizowano wpływ wymiarów i kształtu powłoki na wartość obciążeń krytycznych. Oceniono również przydatność otrzymanych wyników na podstawie danych doświadczalnych wziętych z literatury.