Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 2-3, pp. 189-198, Warsaw 1983

Shallow spherical lattice-type shell subjected to normal point load-fundamental solution

Tomasz Lewiński

Przedmiotem pracy jest analiza statyczna niewielkiego obszaru sferycznej powłoki siatkowej o strukturze izotropowej i centrosymetrycznej wokół punktu przyłożenia normalnej siły skupionej. Wykorzystano teorię powłok siatkowych Woźniaka. Postawiony problem sprowadza się do analizy jednego z rozwiązań podstawowych tej teorii. W pierwszej części pracy wyprowadzono równania przemieszczeniowe mało wyniosłej, sferycznej powłoki siatkowej. Przyjęto założenia relatywnie słabsze od uproszczeń W. Z. Własowa będących podstawą teorii jednorodnych powłok połogich. Rozwiązanie podstawowe znaleziono za pomocą całkowej transformacji Fouriera. Zbadano rzędy osobliwości składowych stanu przemieszczenia, odkształcenia i napięcia.