Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

11, 1, pp. 3-15, Warsaw 1973

O pewnych własnościach układów anholonomicznych typu Czetajewa-Przeborskiego

N.J. Cyganowa

W pracy [1] Kogan sformułował pewną własność reakcji więzów, analogiczną do zasady Gaussa, mianowicie: siły reakcji więzów w rzeczywistym ruchu układu holonomicznego o więzach idealnych minimalizują skrępowanie układu, rozpatrywane jako funkcja reakcji możliwych. W niniejszej pracy bada się ekstremalne własności reakcji w układach o nieliniowych więzach anholonomicznych, idealnych i nieidealnych pierwszego rzędu, jak również w układach o więzach anholonomicznych drugiego rzędu, liniowych względem przyśpieszeń.