Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

3, 1, pp. 63-83, Warsaw 1965

Problem odciążenia obrotowo-symetrycznych powłok w stanie błonowym przy dużych odkształceniach niesprężystych

Janusz Orkisz
W pracy poruszono zagadnienie wiotkich konstrukcji powłokowych pracujących tylko na rozciąganie i mogących pod wpływem obciążenia w istotny sposób zmieniać swą pierwotną formę, jak również doznawać nawet znacznych odkształceń. Powłokom tym poświęca się ostatnio coraz więcej uwagi ze względu na liczne zastosowania inżynierskie i to zarówno w budownictwie jak i w konstrukcjach mechanicznych. Prace te traktują powłokę jako ciało sprężyste liniowo lub nieliniowo albo jako ciało plastyczne ograniczając się tylko do procesu obciążania. Natomiast celem niniejszej pracy jest podanie dla plastycznych powłok równań w procesie odciążania będących odpowiednikiem równań A. S. Grigoriewa dla powłok obciążanych [11, 12]. Ze względu na założony liniowy charakter procesu odciążania (w układzie współrzędnych: naturalne odkształcenia — rzeczywiste naprężenia) równania te dotyczą powłok metalowych.

UNLOADING PROCESS OF THE ROTATIONALLY SYMMETRIC MEMBRANE SHELLS WITH LARGE DEFORMATIONS

All the papers dealing with large unelastic deformations of rotationally symmetric shells in membrane state of stress are concerned with the loading process. In the present paper being the extension of the results given in [11 and 12] the unloading process of such shells is investigated. Since only metallic shells are considered the linear unloading law (in the logarithmic strain — true stress coordinates) is assumed. The differential equation (3.12) is obtained for the case σ1>0, and σ2>0, and equation (3.19) in folded zone where σ1>0, and σ2=0. Moreover, an analysis of possible simplification of these equations is given. The exact solutions of some simple particular cases are presented.