Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

4, 1, pp. 21-44, Warsaw 1966

Teoria stanu uporządkowanego i możliwości jej zastosowania

Wiesław Gogół
Teoria stanu uporządkowanego dotyczy zagadnienia ochładzania lub ogrzewania ciał stałych. Zagadnienie to, często występujące i ważne w technice oraz stanowiące istotną część teorii wymiany ciepła, w szczególności przewodzenia ciepła w stanie nieustalonym, było i jest przedmiotem intensywnych badań. Celem pracy jest podanie przeglądu badań w dziedzinie teorii stanu uporządkowanego wraz ze zwięzłym przedstawieniem podstaw tej teorii i omówieniem granic jej stosowalności; jednocześnie podane zostaną możliwości zastosowania stanu uporządkowanego w zagadnieniach naukowych i technicznych wymiany ciepła.

THE THEORY OF THERMAL REGULAR REGIME AND ITS APPLICATION TO THE HEAT TRANSFER PROBLEMS

A survey is given of the recent investigations concerned with the theory of thermal regular regime. The basic regularities of this theory and the problem of limit of its application are discussed. The application of thermal regular regime in theoretical and technical problems of heat transfer is considered.