Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 1, pp. 25-37, Warsaw 1969

Dynamiczne badania własności mechanicznych poliamidu Tarlon X-A

Stanisław Mazurkiewicz
Własności mechaniczne tworzyw sztucznych zależą w istotny sposób od temperatury i czasu. W zależności od temperatury tworzywo może znajdować się w stanie szklistym, wysokoelastycznym lub lepkoplastycznym. W stanie szklistym tworzywa występują w niskich temperaturach. W stanie wysokoelastycznym występują wyraźne efekty reologiczne. Temperatura rozgraniczająca oba stany nie jest stałą fizyczną, lecz zależy od szybkości działania bodźców zewnętrznych. W strefie przejścia ze stanu szklistego w stan wysokoplastyczny występuje maksimum tłumienia oraz duży spadek modułu sprężystości. W stanie lepkoplastycznym występują odkształcenia nieodwracalne, wywołane trwałymi przemieszczeniami cząsteczek. Skala czasu pomiarów pełzania i relaksacji ograniczona jest od strony krótkich czasów na skutek efektów bezwładności, jak również na skutek niemożliwości uzyskania istotnie chwilowego przyłożenia naprężeń czy odkształceń. W celu uzyskania informacji o własnościach mechanicznych tworzywa dla krótkich czasów, przeprowadzamy badania przy obciążeniach okresowo-zmiennych. Badania przeprowadzono na poliamidzie produkcji krajowej Tarlon X-A.

DYNAMIC INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE TARLON X-A

Mechanical properties of polyamide Tarlon X-A (produced in Poland) are investigated applying the methods of free and resonance vibrations. The plots included in the paper present the modulus of elasticity and the decrement of vibrations versus temperature as well as the same decrement versus frequency for the constant temperature 20°C. The results obtained are interpreted on the basis of the rheological Burgers model with four parameters.