Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

8, 2, pp. 137-148, Warsaw 1970

Wpływ odkształcalności giętnej skrzydła na stateczność podłużną szybowca

Jerzy Maryniak, Marwan Lostan
Przedmiotem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu odkształcalności giętnej skrzydeł na stateczność podłużną szybowca. Do badania stateczności zastosowano teorię małych zakłóceń. Równania ruchu otrzymano w postaci układu równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu ze stałymi współczynnikami. Wyznaczono współczynniki równania charakterystycznego szóstego stopnia, zastosowano kryteria stateczności Routha-Hurwitza, jak również obliczono pierwiastki równania charakterystycznego metodą Bairstowa. W pracy uwzględniono tylko odkształcalność giętną skrzydła. Jako odkształcenia przyjęto postacie własne, otrzymane doświadczalnie na drodze badań rezonansowych szybowców.
Zagadnienie rozwiązano metodą przyjętą przy rozważaniu stateczności aparatów latających, co pozwoliło przeprowadzić konfrontację wyników otrzymanych dla szybowca odkształcalnego i sztywnego.

EFFECT OF FLEXURAL DEFORMABILITY OF WINGS ON THE LONGITUDINAL STABILITY OF A GLIDER

The influence of flexural deformability of wings of a glider on its longitudinal stability is discussed in the paper. Three degrees of freedom resulting from glider motions in the vertical plane, and additional degrees connected with flexural deformability of wings are equally taken into consideration. Equations of notion have been obtained in the form of a system of ordinary, second order differential equations with constant coefficients. As an example, numerical calculations taking into account the first flexural mode of wings and three additional degrees of rigid glider are presented for one prototype of domestic gliders. From the results of calculations the definite conclusions of general, constructional and pilotage character are drawn as well as those concerning necessity of eventual modifications of previously accepted assumptions.